Oudergeledingen

Ouders en school werken samen aan de opvoeding van het kind. Van de school uit gaat informatie naar de ouders via de schoolgids, via TaLente Nieuws, via de website, via Social Schools, via ouderavonden voor hele groepen of individuele ouders, via gesprekken met ouders en via de rapporten.
Ouders kunnen langs meerdere wegen hun inbreng hebben richting school. Naast de gebruikelijke hand-en-spandiensten, kunnen de ouders formeel zitting hebben in:
– het kwaliteitsforum
– de medezeggenschapsraad (MR)
– de oudervereniging

Het kwaliteitsforum:

Deze groep van ouders komt 2 keer per jaar bijeen om met de directie te praten over de kwaliteit van de school. Zo wordt gesproken over het nascholingsplan, het jaarplan, de leerling-gegevens, het schoolverzuim, de schoolprestaties, de ouderbetrokkenheid, de veiligheid op school, de leerlingenzorg, de ouderbijdrage, ICT en doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs. Dit alles met de bedoeling om er als school (en dus direct voor uw kinderen) beter van te worden.

De medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. U kunt contact opnemen met de MR via mrbstalente@borgesius.net. Een verslag van de MR vergaderingen vindt u door te klikken op onderstaande link.

Notulen MR website 2022-2023

Notulen MR website 2023-2024

De oudervereniging (OV)

De ouders met kinderen op bs TaLente zijn verenigd in de oudervereniging. De voornaamste taak van de oudervereniging is het in stand houden van de relatie tussen de school en de ouders middels het mede organiseren van allerlei activiteiten. Daarnaast wordt tijdens de vergaderingen ook gesproken over de algemene zaken op school. De oudervereniging vormt dus een belangrijke schakel tussen het team, de ouders en niet te vergeten de kinderen. U kunt contact opnemen met de OV via secretarisovtalente@gmail.com. Het dagelijks bestuur van de OV bestaat uit Maaike van Alphen (voorzitter), Astrid Willemse (secretaris) en Heleen de Vet (penningmeester).

Wilt u meer weten over de formele oudergeledingen of over andere zaken van bs TaLente? Maak een afspraak of loop binnen: De deur staat altijd open voor u!

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl