Sponsoring

Sponsoring

Sponsoring op de school voldoet aan voorwaarden zoals genoemd in het Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022.

Convenant sponsoring 2020-2022

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Nationaal Cohort Onderzoek (NCO)

Nationaal Cohort Onderzoek

Onze school neemt deel aan het Nationaal Cohort onderzoek, waarbij toetsgegeven uit het Cito Leerlingvolgsysteem anoniem worden uitgewisseld met Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer informatie hierover vindt u door te klikken op onderstaande link.

Nationaal Cohort Onderzoek

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Privacy (IBP)

Privacy (IPB)

Op bs TaLente gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Esis.De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ditzelfde systeem. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat bs TaLente onderdeel uitmaakt van de Borgesiusstichting, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur. De school is niet verantwoordelijk voor informatie die geplaatst wordt op persoonlijke pagina’s of digitale media van betrokkenen bij de school, maar verzoekt ouders, leerlingen en medewerkers uitdrukkelijk geen media en uitspraken van anderen te plaatsen, ook al betreft het mede-leerlingen. Ouders stellen hier niet vanzelfsprekend prijs op en moeten in staat zijn zoveel als mogelijk te bepalen wat zichtbaar is van zichzelf en hun kinderen op het internet.

De privacy-bepalingen die van kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het Handboek gedragscode IBP en Mediagebruik van de Borgesiusstichting, waar onze school deel van uitmaakt, en waar deze afspraken voor alle scholen in zijn vastgelegd. U kunt dit handboek vinden op de website van onze stichting.

Handboek

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Nieuwe Ouders

Nieuwe Ouders

Wordt uw zoon of dochter binnenkort 4 jaar of bent u door verhuizing of een andere reden op zoek naar een basisschool? Dan staat u voor een belangrijke en misschien ook wel moeilijke keuze: aan welke school vertrouw ik “mijn kostbaarste bezit” de komende jaren toe?

Om een goede en bewuste keuze te maken, kunt u deze website bekijken, de schoolgids lezen en aan andere ouders hun ervaringen vragen.

U kunt natuurlijk ook altijd (geheel vrijblijvend) een afspraak maken om persoonlijk kennis te komen maken met bs TaLente. We zijn trots op ons gebouw, onze school en het onderwijs wat wij geven en willen u hier graag meer over vertellen. Ook kunt u dan al uw vragen kwijt en kunt u een kijkje nemen in de groepen.

Nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak via de telefoon, de mail of het contactformulier op de website. Dan zorgen wij dat de koffie voor u klaar staat!

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Convenant digitale leermiddelen

Convenant digitale leermiddelen

Via onderstaande link komt u bij het convenant digitale leermiddelen. Dit convenant gaat over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van Digitale Onderwijsmiddelen voor het volgen van onderwijs bij Onderwijsinstellingen, dus ook op bs TaLente.

Convenant digitale leermiddelen

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Infogids Borgesius

Infogids Borgesius

Bs TaLente is onderdeel van de Borgesiusstichting, een stichting met 14 scholen in de gemeenten Halderberge, Rucphen en Moerdijk. Op alle Borgesiusscholen gelden een aantal dezelfde afspraken. Deze zijn terug te vinden in de informatiegids. Door op onderstaande link te klikken wordt u doorverwezen naar deze gids.

Infogids Borgesius

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Tevredenheidsonderzoeken

Tevredenheidsonderzoeken

Vanuit de Borgesiusstichting wordt elke 3 jaar een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Het laatste onderzoek is afgenomen in maart 2019 door Scholen met Succes. Als u op onderstaande link klikt, komt u bij een uitgebreide samenvatting.

Lees samenvatting

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Social Schools 3.0

Social Schools 3.0

Bs TaLente maakt gebruik van Social Schools 3.0. Via deze app kan de school eenvoudig en snel communiceren met ouders en ouders met de school. Na inschrijving ontvangt een ouder een brief met daarop de installatie-code.

Meer informatie over Social Schools 3.0

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Overblijven

Overblijven

Bs TaLente werkt met een continurooster. De kinderen blijven allemaal kosteloos over in hun klas.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Oudergeledingen

Oudergeledingen

Ouders en school werken samen aan de opvoeding van het kind. Van de school uit gaat informatie naar de ouders via de schoolgids, via TaLente Nieuws, via de website, via Social Schools, via ouderavonden voor hele groepen of individuele ouders, via gesprekken met ouders en via de rapporten.
Ouders kunnen langs meerdere wegen hun inbreng hebben richting school. Naast de gebruikelijke hand-en-spandiensten, kunnen de ouders formeel zitting hebben in:
– het kwaliteitsforum
– de medezeggenschapsraad (MR)
– de oudervereniging

Het kwaliteitsforum:

Deze groep van ouders komt 2 keer per jaar bijeen om met de directie te praten over de kwaliteit van de school. Zo wordt gesproken over het nascholingsplan, het jaarplan, de leerling-gegevens, het schoolverzuim, de schoolprestaties, de ouderbetrokkenheid, de veiligheid op school, de leerlingenzorg, de ouderbijdrage, ICT en doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs. Dit alles met de bedoeling om er als school (en dus direct voor uw kinderen) beter van te worden.

De medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. U kunt contact opnemen met de MR via mrbstalente@borgesius.net. Een verslag van de MR vergaderingen vindt u door te klikken op onderstaande link.

Notulen MR website 2022-2023

Notulen MR website 2023-2024

De oudervereniging (OV)

De ouders met kinderen op bs TaLente zijn verenigd in de oudervereniging. De voornaamste taak van de oudervereniging is het in stand houden van de relatie tussen de school en de ouders middels het mede organiseren van allerlei activiteiten. Daarnaast wordt tijdens de vergaderingen ook gesproken over de algemene zaken op school. De oudervereniging vormt dus een belangrijke schakel tussen het team, de ouders en niet te vergeten de kinderen. U kunt contact opnemen met de OV via secretarisovtalente@gmail.com. Het dagelijks bestuur van de OV bestaat uit Maaike van Alphen (voorzitter), Astrid Willemse (secretaris) en Heleen de Vet (penningmeester).

Wilt u meer weten over de formele oudergeledingen of over andere zaken van bs TaLente? Maak een afspraak of loop binnen: De deur staat altijd open voor u!

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl