Historie

Bs TaLente; een geschiedenis van de Sint Bernardusschool en de Sint Joanneschool.

Tot 1900 waren er in Oud Gastel twee openbare lagere scholen. Maar vanuit de Sint Laurentiusparochie werd de behoefte gevoeld om bijzondere lagere scholen te stichten op Katholieke basis. Dat leidde er toe dat in 1900 een RK meisjesschool werd gesticht. De leerkrachten daarvan zouden voornamelijk zusters worden van de congregatie van de zusters van Etten.

De school kreeg de naam Sint Bernardusschool. Bernardus was destijds de stichter van de kloosterorde van de Cisterciënzers, waartoe de geestelijken van Gastel behoorden.

Er werd begonnen met de bouw van een nieuwe school en een klooster aan de Kerkstraat, voorlopig voor een paar klassen. Maar al spoedig moest de school worden uitgebreid vanwege het aantal leerlingen. Vrijwel alle Gastelse meisjes gingen vervolgens naar de nieuwe school.

In 1920 kwam de wet tot gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs tot stand waardoor alle scholen subsidie kregen. Nu kwam er geld om ook een bijzondere jongensschool te stichten. Het personeel voor deze school zou onder andere bestaan uit broeders van Scheppers.,

In 1921 werd begonnen met de bouw van de Sint Joannesschool aan de Veerkensweg. Deze werd in gebruik genomen in november van dat jaar. De naam Joannes was de kloosternaam van pastoor Damen, de voorzitter van school- en kerkbestuur.

Ook in dat jaar werd de Bernardusschool ingrijpend verbouwd zodat beide scholen een gelijkwaardig onderkomen kregen.

Er volgden jaren van wel en wee en tijdens de oorlog werden beide scholen gevorderd door Duitse- en later geallieerde militairen.

In de jaren 60 werd gesproken over het gemengd maken van beide scholen en dat gebeurde in 1969.

In het begin van de jaren 80 kwam er een plan om voor de Sint Joannesschool een nieuwe school te bouwen. Dit zou een gebouwencombinatie worden met de intussen gestichte openbare school De Linde. In 1983 werd het nieuwe schoolgebouw voorde Linde en de sint Joannesschool in gebruik genomen.

De Bernardusschool werd in 1986 ingrijpend verbouwd. Intussen was de wet op het basisonderwijs van kracht geworden. Als gevolg daarvan kregen we in 1985 de basisscholen waarin de kleutergroepen werden geïntegreerd.

Nog steeds waren er twee katholieke scholen in Gastel. Zo nu en dan kwamen er besprekingen om te komen tot een fusie van de Sint Bernardus- en Sint Joannesschool. Enkele jaren geleden werd het besluit genomen om daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Voor de huisvesting daarvan was het nodig om een nieuw schoolgebouw te bouwen. In juli 2016 werd met de bouw van de nieuwe school begonnen en de fusie vindt plaats met ingang van schooljaar 2017-2018.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl