De missie en de visie

De school gaat uit van de volgende waarden:

– open

– respect

– samen

– verantwoordelijk

– kansen

Door deze waarden komen we tot de volgende missie waarbij steeds het kind centraal staat:

Op onze school behandelen we elkaar en de omgeving met respect. We staan open voor ieders inbreng en delen samen (leerlingen, team en ouders) de verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving op school. Dit geeft kansen voor leerlingen en team  om zich,  zowel individueel en als groep, te  ontwikkelen en te verbeteren.

Bij het onderwijs op bs TaLente laten we ons leiden door de volgende visie op:

Fusie

Bs Talente is ontstaan uit een fusie tussen de st. Joannesschool en de st. Bernardusschool. Het fusietraject is zorgvuldig doorlopen, waarbij het goede van beide scholen bewaard is gebleven.

– Integraal Kind Centrum (IKC)

De ontwikkel- en leerlijn van een kind dient ononderbroken te zijn. Hierin werken onderwijs, Peutergroep en Kinderdagverblijf samen en hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

– Identiteit

De school heeft een Rooms-katholieke identiteit. Wij brengen onze kinderen in aanraking met dit geloof, waarna zij zelf (met hun ouders) hun weg hierin kunnen zoeken en vinden. Respect voor elkaar is hierin belangrijk. Dit is terug te vinden in onze (positief geformuleerde) leefregels en de Trefwoord-kalender.

–  Omgeving

De totale vorming van het kind speelt zich af in verschillende “werelden”: gezin, buurt, parochie, dorp, vereniging en school. De invloeden van al deze contacten dragen bij aan de totale vorming van het kind. Wij vinden dat de school een deel is van de Gastelse samenleving en we zullen hieraan bewust een invulling geven.

–  Pedagogisch klimaat

Kinderen zijn van nature nieuwsgiering. In een klimaat van rust, regelmaat, veiligheid en gevoel van welbevinden zal de ontwikkeling tot een sociaal zelfstandige volwassene kunnen plaatsvinden.

– Zorg en begeleiding

Elk kind heeft onderwijsbehoeften en -belemmeringen. Het onderwijs in de groepen wordt hierop afgestemd, waarbij we altijd uitgaan van de positieve kansen van elk kind.

– Brede ontwikkeling van het kind

De school zorgt voor een breed aanbod in vaardigheden. Naast de kennisvakken wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind als persoon. Zo zal ook ruim aandacht besteed worden aan de sociaal-emotionele, de creatieve, de culturele, de technische en de sportieve ontwikkeling.

– Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het kind groeit op als individu en in een sociale omgeving. Een goede omgang met elkaar is essentieel om te komen tot leren. Zelfvertrouwen, respect, samenwerking, maar ook het omgaan met teleurstellingen zijn hierin belangrijke onderdelen.

– 21st century skills

We geven leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw.

 – ICT

Kinderen groeien op in een wereld van ICT en sociale media. Om deze middelen goed te kunnen gebruiken hebben zij kennis en vaardigheden nodig. Daarnaast wordt ICT ingezet als middel om sneller, aantrekkelijker en effectiever te leren. Ook wordt er aandacht besteed aan de gevaren van sociale media en op welke manier hoe je daar veilig mee om kunt gaan.

– Verantwoordelijkheid

Kinderen dienen zich verantwoordelijk te voelen voor hun gedrag en werk. Als school ondersteunen en begeleiden wij hen hierin.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl