De missie en de visie

Op bs TaLente willen we de kinderen goed voorbereiden op hun toekomst in onze maatschappij. Niet voor niets is ons motto: “De toekomst in zicht.” Om onze kinderen optimaal op hun toekomst voor te bereiden, baseren we ons onderwijs op 3 pijlers, welke allemaal op onze school ruim aan bod komen:

Socialisatie:

Het kind groeit op in sociale omgevingen. Denk hierbij aan het gezin, familie, vriendjes, de school en verenigingen. Een goede omgang en samenwerking met anderen zijn essentieel om te komen tot ontwikkeling en tot leren. Respect, aandacht voor anderen, maar zeker ook het leren omgaan met teleurstellingen zijn hierin belangrijke onderdelen.

Persoonsvorming: 

De school zorgt voor een breed aanbod om te leren in vaardigheden, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind als persoon. Zo zal ruim aandacht besteed worden aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen, de sociaal-emotionele, de creatieve, de muzikale, de culturele, de technische en de sportieve ontwikkeling. Laat kinderen ontdekken welk TaLent bij hen hoort, maar zeker ook welk TaLent niet bij hen past. Daarnaast bieden we de kinderen de mogelijkheid om met hun TaLenten de diepte in te gaan.

Kwalificatie:

Vanzelfsprekend blijven vakken als lezen, rekenen en schrijven, maar ook kennis van de wereld en vaardigheden om goed en kritisch met die kennis om te kunnen gaan, belangrijk in ons onderwijs. De lat moet voor ieder kind hoog liggen, maar wel haalbaar. Ambities die passen bij het kind.

De school gaat uit van de volgende waarden:

– welbevinden

– betrokkenheid

– structuur

– respect

– TaLent-ontwikkeling

Door deze waarden komen we tot de volgende missie waarbij steeds het kind centraal staat:

Op onze school behandelen we elkaar en de omgeving met respect. We werken samen in een duidelijke structuur, waarin voor iedereen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. We hebben oog voor TaLent-ontwikkeling, zowel bij de leerlingen als de leerkrachten, waarbij betrokkenheid en welbevinden als uitgangspunten worden genomen.

Bij het onderwijs op bs TaLente laten we ons leiden door de volgende visie op:

–  Samen in de omgeving

De totale vorming van het kind speelt zich af in verschillende “werelden”: gezin, buurt, parochie, dorp, vereniging en school. De invloeden van al deze contacten dragen bij aan de totale vorming van het kind. Wij maken als school deel uit van de Gastelse samenleving en we geven hier bewust een invulling aan. Niet voor niets is de uitspraak: “It takes a village to raise a child.”

–  Pedagogisch klimaat

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Alleen in een klimaat van rust, regelmaat, veiligheid, uitdaging en gevoel van welbevinden zal de ontwikkeling tot een sociaal zelfstandige volwassene optimaal kunnen plaatsvinden. Leren kan ook gewoon heel leuk zijn!

– Zorg en begeleiding

Elk kind heeft onderwijsbehoeften en –belemmeringen in alle pijlers van ons onderwijs. Het onderwijs in de groepen en bouwen wordt hier zoveel mogelijk op afgestemd, waarbij we altijd uitgaan van de positieve mogelijkheden van elk kind.

– 21st century skills

We geven leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. Er worden op dit moment andere vaardigheden van de kinderen verwacht dan in het verleden. Denk hierbij aan probleemoplossend vermogen, samenwerken, kritisch denken en omgaan met sociale media. Natuurlijk is een heldere kijk op de wereld om je heen een belangrijk aspect. In de grote hoeveelheid informatie die over de kinderen wordt uitgestort is het wel eens moeilijk het ware te ontdekken. Een positief kritische grondhouding voortkomende uit een zeker respect, kan een hulpmiddel zijn om de goede weg te kiezen.

– ICT en sociale media

Kinderen groeien op in een wereld van ICT en sociale media. Om deze middelen goed te kunnen gebruiken hebben zij kennis en vaardigheden nodig. Daarnaast wordt ICT ingezet als middel om sneller, aantrekkelijker en effectiever te leren. Ook wordt er aandacht besteed aan de gevaren van sociale media en op welke manier je daar veilig mee om kunt gaan.

– Verantwoordelijkheid

Kinderen dienen zich verantwoordelijk te voelen voor hun gedrag, omgeving en werk. Als school ondersteunen en begeleiden wij hen hierin. Soms coachend, soms sturend; maar altijd als voorbeeld.

– Groepsdoorbrekend werken

De basis van onze schooldag zijn de jaarklassen.  Doordat elke groep een parallelgroep heeft, werken we ook groepsoverstijgend, zodat we nog meer mogelijkheden hebben om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Ook kunnen we op deze manier meer gebruik maken van de talenten van leerlingen en van leerkrachten.

–Kind Centrum (KC)

De ontwikkel- en leerlijn van een kind dient ononderbroken te zijn. Hierin werken onderwijs, Peutergroep en Kinderdagverblijf samen en hebben ze hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl